รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ขอไปประชุม อบรมนิติเวช ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561
สถานที่ไปราชการ รร.ประจักษ์ตรา
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ปิยะนุช ไชยราช   เบอร์โทร 0957760197
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 17-12-2561  ถึง  21-12-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 07:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต รอดำเนินการ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-12-11 13:55:01
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก