รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม เชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานวัณโรคใหม่
สถานที่ไปราชการ รร.ประจักษ์ตรา ดีไซด์ โฮเทล
ผู้ขอใช้รถ นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์   เบอร์โทร 0637252225
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 11-12-2561  ถึง  11-12-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 17:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-12-06 16:52:18
หมายเหตุ เนื่องจากมีรถเข้าจังหวัดรอบเดียว

กลับสู่หน้าแรก