รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ เดินทางไปร่วมประชุม MM conference งานห้องคลอด
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง กาญจณา อนุวงศ์   เบอร์โทร 0858511136
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 11-12-2561  ถึง  11-12-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:00:00 - 17:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางจันทลา เสริมทรง

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-12-06 11:38:16
หมายเหตุ เนื่องจากมีรถเข้าจังหวัดรอบเดียว7.00น.รอบเดียว

กลับสู่หน้าแรก