รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ นำชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนศรีธาตุ ร่วมกิจกรรมการประกวด
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง สสจ.อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ่ร่มวาปี   เบอร์โทร 0951688512
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 04-12-2561  ถึง  04-12-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายปิยะพงษ์ มะไลเงิน

2.๑. เด็กหญิงวรารัตน์ มัครมย์

3.๒. เด็กชายณรงค์ชัย เอี่ยมเมี้ยน

4.๓. เด็กชายจิรายุทธ สุระโชติ

5.๔. เด็กหญิง วิภาวี ราชาสุข

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-12-01 11:50:06
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก