รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานพัสดุ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สสจ.อด
สถานที่ไปราชการ สสจ.อด.
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จิราพร วรางกูร   เบอร์โทร 092-919978
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 03-12-2561  ถึง  03-12-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-11-30 16:19:16
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก