รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปรับกล้องตรวจจอประสาทตาตรวจผู้ป่วยเบาหวาน ปีงบ 2562
สถานที่ไปราชการ ตึกผู้ป่วยนอก รพ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุปรีญา แสนตะรัตน์   เบอร์โทร 0614195944
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 03-12-2561  ถึง  03-12-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 13:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-11-30 11:20:52
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก