รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล
สถานที่ไปราชการ สสจ อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาย วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 0942848528
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 26-01-2559  ถึง  26-01-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นาย พงศธร ศรีนานนท์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-01-25 11:55:51
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก