รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ นำกล้องตรวจจอประสาทตาออกตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวานปีงบ2562
สถานที่ไปราชการ รพ.สต.คำค้อ
ผู้ขอใช้รถ นาง สุปรีญา แสนตะรัตน์   เบอร์โทร 0614195944
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 04-12-2561  ถึง  04-12-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 14:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสุปรีญา แสนตะรัตน์

ผลการอนุมัต รอดำเนินการ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-11-29 13:54:06
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก