รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ COC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมชี้อแจงนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช(จิตเวชเรื้อรังในชุมชน)
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง3 สำนักงานสาธารณสุขอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นางสาวนวลจ สายถวิล   เบอร์โทร 099-742748
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 30-11-2561  ถึง  30-11-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-11-29 12:33:07
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก