รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ นำแกนนำเข้าร่วมเดินกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก (1 ธันวาคม 2561)
สถานที่ไปราชการ สนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์   เบอร์โทร 0637252225
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 01-12-2561  ถึง  01-12-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:00:00 - 17:00:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายฑิชา เข็มไท

2.นายปิยะพงษ์ มะไลเงิน

3.นายวิทยา ขาวผ้วน

4.นายศุภมาศ โสภาคำ

5.นายธัญรดา ซื่อจริง

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-11-26 09:42:34
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก