รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมงานฝากครรภ์คุณภาพ
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 2 สำนักงานสาธารณสุขอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง จันทลา เสริมทรง   เบอร์โทร 0973200668
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 26-11-2561  ถึง  26-11-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.-

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-11-23 13:38:26
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก