รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ COC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน GREEN &CLEAN Hospital
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องประชุมลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ฐิติยา ชื่นใจ   เบอร์โทร 0956509656
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 20-11-2561  ถึง  20-11-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางรรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-11-15 15:57:10
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก