รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กายภาพ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบ 2562
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเจริญโฮเตล จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์   เบอร์โทร 0854640919
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 13-11-2561  ถึง  13-11-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวสภาวดี วิไชยวงศ์

2.นายเฉลิมชัย สถาวรินทุ

3.นางมณีกานต์ สิงหรา

4.คุณพงษ์พันธ์ ทำมา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-11-12 14:03:30
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก