รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ตึกผู้ป่วยใน
เรื่องที่ขอไปราชการ นำเวชระเบียนไปตรวจ
สถานที่ไปราชการ รพ วังสามหมอ
ผู้ขอใช้รถ นาง สุจินดา คำด้วง   เบอร์โทร 0931931414
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 12-11-2561  ถึง  12-11-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.สุจินดา คำด้วง

2.ศิลารัตน์. สมทอง

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-11-11 19:02:22
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก