รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ ส่งสิ่งส่งตรวจแช่เย็นเพื่อทดสอบระบบ Test shipping
สถานที่ไปราชการ ห้อง Lab รพศ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย เฉลิมชัย สถาวรินทุ   เบอร์โทร 0813808638
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 13-11-2561  ถึง  13-11-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:00:00 - 11:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-11-08 15:09:16
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก