รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ โภชนาการ
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หมอชวนวิ่ง เดิน ปั่น อุดรธานึ 2018"
สถานที่ไปราชการ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย นัฐพล สีแดง   เบอร์โทร 0883456583
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 15-11-2561  ถึง  15-11-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 04:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวเอมอร แพงมาลา

2.นางสาวรัตนารัตน์ คำราช

3.นางสาววิสาข์ สีส่อง

4.นางสาวสมฤทัย ศิลปชัย

5.นางสาวโสภิต จวบลอย

6.นายกิตติพงษ์ ศิลปชัย

7.นายบดินทร์ ศรีลุนช่วง

8.นายพันธ์ทอง วรรณศิริ

9.นายสนธยา ศรีมาตร

10.นายสุรศักดิ์ คุยบุตร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-11-08 11:26:58
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก