รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเจ้าหน้าที่
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีน เอสพีวี ชนิดสองสายพันธ์แบบฉีดเข็มที่ 1และแบบฉีดเข็มที่ 2 ในนักเรียนหญิงไทย
สถานที่ไปราชการ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์   เบอร์โทร 098-585913
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 06-11-2561  ถึง  07-11-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 70.30 - 17:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวพิชาญย์ เพชรชู

2.นางสาวองุ่น รินทรึก

3.นายเฉลิมชัย สถาวรินทุ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-11-05 14:02:17
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก