รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ตึกผู้ป่วยใน
เรื่องที่ขอไปราชการ นำเวชระเบียนไปตรวจที่ รพ วังสามหมอ
สถานที่ไปราชการ รพ วังสามหมอ
ผู้ขอใช้รถ นาง สุจินดา คำด้วง   เบอร์โทร 093-193141
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 06-11-2561  ถึง  06-11-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 16:00:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสุจินดา คำด้วง

2.นางสาวนภาพร พรมโคตร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-11-05 11:40:24
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก