รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกหน่วย พอ.สว.
สถานที่ไปราชการ รร.บ้านโปร่ง ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ
ผู้ขอใช้รถ นาง ญาฐิกมล แพ่งศรีสาร   เบอร์โทร 103
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 26-01-2559  ถึง  26-01-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 15:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณสมบุญ

2.คุณยุทธนา

3.คุณสุวรรณา

4.คุณมณีกานต์

5.คุณวัชรินทร์

6.คุณคุณถวัลย์

7.คุณรัดดาวรรณ

8.คุณปิยะนุช

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-01-22 15:00:55
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก