รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานประกัน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมงบกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต8
สถานที่ไปราชการ อุดรดุษฎี เจริญโฮเตล
ผู้ขอใช้รถ นาย พงษ์พันธ์ ทำมา   เบอร์โทร 0981583266
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 13-11-2561  ถึง  13-11-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายเฉลิมชัย สถาวรินทุ

2.นางสาวสุภาวดี วิไชยวงศ์

3.นางสาวพรสมัย เพื่อนยรัมย์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-11-05 10:41:30
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก