รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งาน it
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวิชาการ พัฒนาะระบบคิว
สถานที่ไปราชการ รพ.กุดจับ
ผู้ขอใช้รถ นาย พงศธร ศรีนานนท์   เบอร์โทร 151
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 26-10-2561  ถึง  26-10-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:00:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.วัชรินทร์ หอมอ้ม

2.เฉลิมชัย สถาวรินทุ

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-10-25 13:38:43
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก