รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ร่วมกิจกรรมวนพาบาลทีี รพ.อุดรธานี
สถานที่ไปราชการ รพ. อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 0934679850
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 19-10-2561  ถึง  19-10-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณ สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

2.คุณพูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์

3.คุณรัดดาวรรณ วิช่าฤทธิ์

4.คุณสุจินดา คำด้วง

5.คุณมณีกานต์ สิงหรา

6.คุณวัชรินทร์ หอมอ้ม

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-10-17 13:52:44
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก