รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ นำเอกสารไปเสนอ ผอ. ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถานที่ไปราชการ สำนักงานสาธารสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จันทิมา สว่างวงค์   เบอร์โทร 0933376803
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 12-10-2561  ถึง  12-10-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:30:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-10-12 09:12:20
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก