รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมงาน EMS
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี ห้องร่มโพธิ์ทอง
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 11-10-2561  ถึง  11-10-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 17:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นส.จันทร์สุดา หาญกุล

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-10-10 15:27:28
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก