รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ตึกผู้ป่วยใน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวิชาการ Bright Heart Forum
สถานที่ไปราชการ รพศ อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุจินดา คำด้วง   เบอร์โทร 093-193141
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 08-10-2561  ถึง  08-10-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นส สุภานี คุณมี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-10-03 15:02:50
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก