รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณื 2559
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว อารีย์ บุญรอด   เบอร์โทร 0995964916
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 22-01-2559  ถึง  22-01-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.1.คุณสุวรรณา ร่มวาปี

2.2.คุณมณีกานต์ สิงหรา

3.3.คุณนันทภรณ์ วงคะจันทร์

4.4.คุณจันทลา เสริมทรง

5.5.คุณสราวุธ ละชินลา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-01-18 11:32:57
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก