รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งาน it
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวิชาการพัฒนาระบบข้อมูลเบาหวานความดัน
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย พงศธร ศรีนานนท์   เบอร์โทร 151
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 17-09-2561  ถึง  17-09-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.วัชรินทร์ หอมอ้ม

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-09-14 09:07:03
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก