รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ รับอาจารย์ผลินทร์ ผดุงมาตย์วรกุล เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี โดยการอัลตร้าซาว์น ที่สำนักงานเทศบาลตำบลจำปี ในวันที่ ๘ และวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑
สถานที่ไปราชการ บ้านเลขที่ 148 / 2- 3 ม.5 บ..หนองเตาเหล็ก(ใกล้กับโรงแรมนภาลัย) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ่ร่มวาปี   เบอร์โทร 095-168851
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 08-09-2561  ถึง  09-09-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 06:00:00 - 16:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางนันทภรณ์ วงคะจันทร์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-09-03 14:21:14
หมายเหตุ วันที่08/09/61นายอภชาติไปรับ นายปริญญาไปส่ง วันที่09/09/61นายอารมย์ไปรับ นายอภิชาติไปส่งถ้่านะครับมีรีเฟอร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพขร.

กลับสู่หน้าแรก