รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ เพื่อไปรับแพทย์หญิง ผลินทร์ ผดุงมาตรวรกุล และ นางงามพิศ ศิริเวชธำรง มาตรวจวินิจฉัยเพื่อลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีตามโครงการฯ
สถานที่ไปราชการ บ้านเลขที่ 148 / 2- 3 ม.5 บ..หนองเตาเหล็ก(ใกล้กับโรงแรมนภาลัย) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง มณีกานต์ สิงหรา   เบอร์โทร 0910644264
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 03-09-2561  ถึง  03-09-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 05:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางอุทุมพร สายทอง

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-08-30 16:18:07
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก