รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ โภชนาการ
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดคนไข้เบาหวานรายใหม่
สถานที่ไปราชการ เทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย นัฐพล สีแดง   เบอร์โทร 0883456583
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 31-08-2561  ถึง  31-08-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 16:00:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวอารีย์ บุญรอด

2.นางสาวพรสมัย เพื่อนรัมย์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-08-30 12:01:01
หมายเหตุ เนื่องจากพขร.ลาพักผ่อนให้ไปส่งไว้เสร็จอบรมค่อยไปรับ

กลับสู่หน้าแรก