รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ COC
เรื่องที่ขอไปราชการ เพือเดินทางไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการดูและและการรักษาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับเท้า
สถานที่ไปราชการ โรงแรมประจักษ์ตา
ผู้ขอใช้รถ นาย สราวุธ ละชินลา   เบอร์โทร 0860851308
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 20-01-2559  ถึง  20-01-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 17:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.กชพรรณ หนูทอง

2.พรสมัย เพื่อนรัมย์

3.รัตนา คำราช

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-01-15 11:13:52
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก