รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมงานECS
สถานที่ไปราชการ รพ.หนองหาน
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 30-08-2561  ถึง  30-08-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:00:00 - 16:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริ

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-08-29 13:46:41
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก