รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ รับโล่/เกียริบัตรในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
สถานที่ไปราชการ โรงแรมนภาลัย
ผู้ขอใช้รถ นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์   เบอร์โทร 098-585913
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 23-08-2561  ถึง  23-08-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:15:00 - 18:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-08-22 12:41:26
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก