รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานพัสดุ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมจัดทำแผนงบลงทุน UC 2562 และ Non UC 2563-2565
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สสจ.อด
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จิราพร วรางกูร   เบอร์โทร 095-669285
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 17-08-2561  ถึง  17-08-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-08-16 13:24:32
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก