รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวดผลงานเด่นด้านสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ ปี ๒๕๖๑
สถานที่ไปราชการ ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์โฮเทล จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง มณีกานต์ สิงหรา   เบอร์โทร 0910644264
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 15-08-2561  ถึง  15-08-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางพรพรรณ พิมพ์วาปี

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-08-14 13:22:26
หมายเหตุ ซ้ำ

กลับสู่หน้าแรก