รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ตึกผู้ป่วยใน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี 2561
สถานที่ไปราชการ รพ อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง นางสุจินดา คำด้วง   เบอร์โทร 093-193141
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 30-08-2561  ถึง  31-08-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสุจินดา คำด้วง

2.พญ นุสสรา วีสูงเนิน

3.ภญ จุฑาลักษณ์ วิทิตอนันต์

4.นางสาว สุภานี คุณมี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-08-14 10:21:17
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก