รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ติดตามประเมินผลการใช้โปรแกรม Refer Link ของ รพ.สต. 6 แห่ง
สถานที่ไปราชการ รพ.สต. 6 แห่ง วันที่ 20 มค.59 รพ.สต.ศรีสง่าเมือง / ท่าไฮ วันที่ 21 ม.ค. 59 รพ.สต.ตาดทอง / บ้านโปร่
ผู้ขอใช้รถ นาง ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริ   เบอร์โทร 084-797508
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 20-01-2559  ถึง  22-01-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายพงศธร ศรีนานนท์

2.นางพูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-01-15 11:11:15
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก