รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ตึกผู้ป่วยใน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน แผลเท้าเบาหวานและภาวะฉุกเฉินทางหลอดเลือด
สถานที่ไปราชการ รพ อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุจินดา คำด้วง   เบอร์โทร 093-193141
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 16-08-2561  ถึง  17-08-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสุจินดา คำด้วง

2.นพ วิศิษฎ์ นนธิสอน

3.นายวีรยุทธ พูลสวัสดิ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-08-14 10:16:26
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก