รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมสรุปถอดบทเรียน รพสต. ติดดาว ประชุม service plan
สถานที่ไปราชการ สสจ. อุดรธานี โรงแรมเจริญโฮเต็ล
ผู้ขอใช้รถ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 0934679850
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 15-08-2561  ถึง  15-08-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณสมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

2.คุณพูณมณี อุ่มสัมฤทธิ์

3.คุณรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

4.คุณสุวรรณา ร่มวาปี

5.คุณณัฐนิชา หนูทอง

6.คุณพรพรรณ พิมพ์วาปี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-08-14 10:05:25
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก