รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม/อบรม
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเจริญโฮเต็ล (7 ราย) สสจ. (2 ราย)
ผู้ขอใช้รถ นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์   เบอร์โทร 137
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 18-01-2559  ถึง  18-01-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.จำนวน 9 คน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-01-15 11:06:55
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก