รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมงานอนามัยแม่แลัเด็กโซนลุ่มน้ำปาว
สถานที่ไปราชการ รพ.กุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 0934679850
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 06-08-2561  ถึง  06-08-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นพ.วิศิษฐ์ นนธิสอน

2.นางจันทลา เสริมทรง

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-08-03 13:33:56
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก