รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปประชุม
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเจริญโฮเตล
ผู้ขอใช้รถ นางสาว วรภักดิ์ พลราช   เบอร์โทร 0850069303
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 08-08-2561  ถึง  10-08-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-08-03 09:23:56
หมายเหตุ ให้ได้วันที่10ส.ค.61เนื่องจากมีพขร.ลาพักผ่อนต้องช่วยเตรียมงานวันที่9.

กลับสู่หน้าแรก