รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปรับวิทยากรในการอบรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์   เบอร์โทร 098-585913
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 02-08-2561  ถึง  02-08-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 06:00:00 - 18:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวไพรินทร์ บุตรแสนลี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-07-31 11:26:20
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก