รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กายภาพ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์   เบอร์โทร 0854640919
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 31-07-2561  ถึง  31-07-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณสุจินดา คำด้วง

2.คุณเอื้อมพร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-07-30 20:54:43
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก