รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปประชุมที่ งานเอดส์ ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี ดื้อยา
สถานที่ไปราชการ รพ. อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์   เบอร์โทร 2637252225
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 07-08-2561  ถึง  07-08-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายจีรพันธ์ มลาวรรณ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-07-26 16:20:35
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก