รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานบริการสุขภาพและสังคมเป็นมิตรกับเยาวชน
สถานที่ไปราชการ โรงแรมพาราไดซ์
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร   เบอร์โทร 098-096230
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 03-08-2561  ถึง  03-08-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-07-24 15:58:24
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก