รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ ตรวจสถานประกอบการน้ำดื่ม
สถานที่ไปราชการ เขต อ.ศรีธาตุ
ผู้ขอใช้รถ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ   เบอร์โทร 0847872672
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 24-07-2561  ถึง  24-07-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.ภก.จิรโชค วรเมธากร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-07-24 11:36:52
หมายเหตุ ขอยกเลิกออกตรวจน้ำ

กลับสู่หน้าแรก