รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัตการจัดตั้งระบบบริการให้คำปรึกษาและตรวจเลือดการหาเชื้อเอชไอวี โดยวิธี SDR ในศูนย์บริการ
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องประชุมเวนิส โรงแรมพาราไดซ์
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล   เบอร์โทร 097-319-74
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 21-01-2559  ถึง  21-01-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 18:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-01-15 10:44:10
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก