รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ เพื่อพาคณะกรรมการไปประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ "วัดศรีสว่างบรมสุข" และชมรมผู้สูงอายุ ,เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ,ชมรมผู้สู อายุ
สถานที่ไปราชการ วัดศรีสว่างบรมสุข
ผู้ขอใช้รถ นาย นิคมสินธ์ุ มาตทวี   เบอร์โทร 0872150382
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 25-07-2561  ถึง  25-07-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:00:00 - 14:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางมณีกานต์ สิงหรา

2.นางพรพรรณ พิมพ์วาปี

3.นางอรอุมา บุบพิ

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-07-23 15:15:45
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก