รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ เพื่อพาคณะกรรมการไปประเมินมาตรฐานกลุ่มวันทำงาน/คลินิก DPAC
สถานที่ไปราชการ รพ.สต.คำเมย
ผู้ขอใช้รถ นาง มณีกานต์ สิงหรา   เบอร์โทร 0910644264
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 25-07-2561  ถึง  25-07-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:00:00 - 10:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางวัชรินทร์ หอมอ้ม

2.นางสาวภัสราภรณ์ คุยบุตร

3.นางณัฐนิชา หนูทอง

4.นางพรพรรณ พิมพ์วาปี

5.นางอรอุมา บุบพิ

6.นางพิชพันธ์ เอกวงศ์

7.นางสาวปิยนุช ไชยราช

8.นางสาวนภาลัย ไกรหาญ

9.นางสาวปวีณา สิทธิโชติ

10.นายจีระชัย อำนาจเจริญ

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-07-23 15:09:50
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก